poniedziałek, 21.09.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl100 logoRE100 logoKESU

Katedra Elektroenergetyki
i Sterowania Układów

IESU - Prace zespołów badawczych

W Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów w 2012 roku realizowano badania statutowe w ramach tematu:

WYBRANE PROBLEMY ELEKTROENERGETYKI

W realizowanym temacie badawczym znalazły swoje odzwierciedlenie aktualne i kluczowe dla krajowej elektroenergetyki zagadnienia. Temat zbiorczy – zgodnie z kształtowaną specjalizacją naukową Instytutu – został podzielony formalnie na siedem zadań badawczych:

1. Analiza wybranych zagrożeń wynikających z rozwoju energetyki wiatrowej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym
2. Automatyka zabezpieczeniowa struktur sieciowych z przyłączonymi farmami wiatrowymi
3. Transmisja danych w aspekcie podejmowania decyzji przez obszarowe systemy automatyki elektroenergetycznej
4. Wpływ intensyfikacji wykorzystania zdolności przesyłowych linii WN na pra­widłowość funkcjonowania automatyki zabezpieczeniowej
5. Wybrane aspekty niezawodności oraz zastosowań układów energoelektro­nicznych w elektroenerge­tycznych sieciach przesyłowych i rozdzielczych

W ramach zadania badawczego realizowano dwa podzadania:

 • Wybrane zagadnienia niezawodności w lokalnych podsystemach elektroenergetycznych,
 • Stany nieustalone i oddziaływania jakościowe w układach elektro­energetycznych z generacją rozproszoną i elementami FACTS.
6. Nowe rozwiązania w elektroenergetyce na szczeblu krajowym i regionalnym

Badania i analizy dotyczyły następujących zagadnień szczegółowych:

 • Energetyka rozproszona,
 • Scenariusze rozwojowe krajowej elektroenergetyki w horyzoncie 2025,
 • Zastosowanie przesuwników fazowych do sterowania przepływami mocy czynnej na połączeniach transgranicznych KSE,
 • Wpływ urządzeń rozproszonej energetyki na pracę sieci dystrybucyjnej,
 • Intensyfikacja wykorzystania zdolności przesyłowych elektroenergetycznych linii napowietrznych.
7. Racjonalizacja wysokonapięciowych układów izolacyjnych i elektro­energetycznych torów prądowych.

W ramach zadania realizowane były następujące prace:

 • Narażenia mechaniczne układów izolacyjnych,
 • Ocena rozwiązań układów izolacyjnych w wykonaniu materiałów ceramicznych i nieceramicznych,
 • Diagnozowanie stanu technicznego układów izolacyjnych w transformatorach sieciowych.

Efektem badań statutowych ukończonych w roku 2012, było 29 publikacji, w tym: 15 artykułów opublikowanych w czasopismach o zasięgu krajowym i między­narodowym, 12 referatów opublikowanych w materiałach konferencji krajowych i zagranicznych oraz w innych wydawnictwach niepunktowanych, 1 redakcja monografii w języku polskim oraz 1 podręcznik akademicki.

Merytoryczne rezultaty uzyskane w ramach realizacji tematu w roku 2012 przedstawiono podczas seminarium naukowego w Instytucie w dniu 5 grudnia 2012 roku.

W roku 2012 w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów zrealizowano także 5 zadań badawczych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich:

 1. Struktury automatyki elektroenergetycznej poprawiające współpracę układów generacji rozproszonej z systemem elektroenergetycznym w stanach zakłóceniowych – dr inż. Piotr Rzepka,
 2. Monitorowanie obciążalności prądowej elementów sieci elektroenergetycznych – mgr inż. Paweł Kubek,
 3. Badania nad stosowaniem urządzeń rozproszonej energetyki w budynkach mieszkalnych – mgr inż. Paweł Kucharczyk,
 4. Działanie automatyki zabezpieczeniowej linii WN i NN w aspekcie rozwoju KSE – mgr inż. Marcin Niedopytalski,
 5. Uwarunkowania pracy zabezpieczeń odległościowych linii sieci dystrybucyjnej WN z przyłączonymi farmami wiatrowym – mgr inż. Mateusz Szablicki.