poniedziałek, 21.09.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl100 logoRE100 logoKESU

Katedra Elektroenergetyki
i Sterowania Układów

IESU - Prace zespołów badawczych

W Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów w 2013 roku kontynuowano badania statutowe w ramach tematu:

WYBRANE PROBLEMY ELEKTROENERGETYKI

Temat główny podzielony został, zgodnie z kształtowaną specjalizacją naukową Instytutu, na trzy zadania badawcze:

 1. Optymalizacja rozwiązań w restrukturyzowanej elektroenergetyce.
  • 1.1. Energetyka rozproszona.
  • 1.2. Scenariusze rozwojowe krajowej elektroenergetyki w horyzoncie 2025.
  • 1.3. Zastosowanie przesuwników fazowych do sterowania przepływami mocy czynnej na połączeniach transgranicznych KSE.
  • 1.4. Intensyfikacja wykorzystania zdolności przesyłowych elektroenergetycznych linii napowietrznych.
 2. Racjonalizacja wysokonapięciowych układów izolacyjnych i elektroenergetycznych torów prądowych.
 3. Identyfikacja stanów i automatyzacja systemów elektroenergetycznych.
  • 3.1. Wybrane zagadnienia niezawodności w lokalnych podsystemach elektroenergetycznych.
  • 3.2. Wpływ nisko- i wysokoczęstotliwościowych pól elektromagnetycznych i elektrycznych na organizmy żywe.
  • 3.3. Działanie automatyki elektroenergetycznej w układach sieciowych o dużym nasyceniu źródłami rozproszonymi.
  • 3.4. Możliwość rozróżniania stanów zwarciowych i obciążeń dopuszczalnych w liniach napowietrznych WN o zintensyfikowanych zdolnościach przesyłowych dla celów automatyki zabezpieczeniowej.

Uzyskane wyniki badań mogą być wykorzystane przede wszystkim:

 • do określenia efektywności sterowania przepływami mocy czynnej na synchronicznych połączeniach transgranicznych KSE przy wykorzystaniu przesuwników fazowych instalowanych w liniach wymiany,
 • do analizy zmian głównych parametrów w sieci dystrybucyjnej po wprowadzeniu do niej dużej liczby źródeł rozproszonych,
 • do oceny wpływu zmian w regulacjach prawnych na rozwój wybranych technologii energetycznych,
 • do analizy różnych metod zwiększenia zdolności przesyłowych linii napowietrznych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury sieciowej,
 • do analizy i diagnostyki zasadniczych elementów składowych obwodów głównych, charakterystycznych dla sieci i niektórych wysokonapięciowych urządzeń elektroenergetycznych: układów izolacyjnych oraz torów prądowych,
 • do oceny poziomów niezawodności oraz sposobów jej poprawy w lokalnych podsystemach rozdzielczych,
 • do oceny oddziaływania fal elektromagnetycznych wytworzonych przez urządzenia elektroenergetyczne oraz aparaturę GSM na organizm człowieka,
 • do przeprowadzenia analiz dotyczących współpracy źródeł rozproszonych z siecią dystrybucyjną w stanach zakłóceniowych,
 • do zaproponowania algorytmu umożliwiającego rozróżnienie stanów zwarciowych i stanów obciążeń dopuszczalnych dla zintensyfikowanych zdolności przesyłowych linii, bazującego na pomiarach lokalnych.

Wyniki pracy mogą być również wykorzystane w pracach doktorskich i habilitacyjnych.