poniedziałek, 21.09.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl100 logoRE100 logoKESU

Katedra Elektroenergetyki
i Sterowania Układów

IESU - Prace zespołów badawczych

W Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów w 2014 roku kontynuowano badania statutowe w ramach ogólnego tematu:

WYBRANE PROBLEMY ELEKTROENERGETYKI

Temat główny podzielony został, zgodnie z kształtowaną specjalizacją naukową Instytutu, na trzy zadania badawcze z podzadaniami:

 • Zadanie 1. Optymalizacja rozwiązań w restrukturyzowanej elektroenergetyce:
  1. elektroenergetyka w warunkach rynku energii – kształtowanie efektywnych opłat przesyłowych w sieci elektroenergetycznej,
  2. energetyka prosumencka w procesie strukturalnej przebudowy sektora energetycznego,
  3. planowanie rozwoju systemu elektroenergetycznego i jego elementów – ocena możliwości sterowania transgranicznym przepływami mocy czynnej przy wykorzystaniu przesuwników fazowych,
  4. intensyfikacja wykorzystania zdolności przesyłowych sieci elektroenergetycznych,
  5. zastosowanie urządzeń rozproszonej energetyki w budownictwie,
  6. praca i sterowanie nowoczesnych układów oświetleniowych,
 • Zadanie 2. Racjonalizacja wysokonapięciowych układów izolacyjnych i elektroenergetycznych torów prądowych,
 • Zadanie 3. Identyfikacja stanów i automatyzacja systemów elektroenergetycznych:
  1. wybrane zagadnienia niezawodności w lokalnych podsystemach elektroenergetycznych,
  2. wpływ elektrycznych i elektromagnetycznych pól na organizmy żywe – zagadnienia wybrane,
  3. modelowanie stanów dynamicznych systemu elektroenergetycznego związanych z ferrorezonansem,
  4. identyfikacja zakłóceń w wielotorowych różnopoziomowych napięciowo liniach elektroenergetycznych,
  5. koncepcja obszarowej automatyki elektroenergetycznej opartej na adaptacyjnych strukturach pomiarowo-decyzyjnych, dedykowana złożonym topologicznie i funkcjonalnie strukturom sieciowym,
  6. pomiary synchroniczne i infrastruktura teleinformatyczna w elektroenergetyce.

Badania zadania 1. przeprowadzono w ramach 6 podzadań ukierunkowanych na realizację następujących celów:

określenie wpływu wprowadzenia opłat przesyłowych węzłowych w krajowym systemie elektroenergetycznym (1); tworzenie podstaw pod przebudowę energetyki od WEK do EP (2); dokonanie oceny efektów wynikających z zastosowania jednoczesnej regulacji przepływów mocy czynnej za pomocą przesuwników fazowych instalowanych na zachodnich połączeniach transgranicznych KSE oraz na połączeniach systemów niemieckiego i czeskiego, wpływ przesuwników fazowych instalowanych na liniach wymiany na bezpieczeństwo pracy i możliwości importowe systemu polskiego (3); przeprowadzenie analizy zwiększenia zdolności przesyłowej istniejącej infrastruktury WN i NN funkcjonującej w naszym kraju (4); określenie możliwości zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w pokrywaniu potrzeb energetycznych typowego, wolnostojącego budynku mieszkalnego (5); ocena możliwości wykorzystania oświetlenia elektrycznego wyposażonego w opcję pracy autonomicznej do pracy w strukturach sieci smart grid, jako elementu wytwórczego i magazynującego energię (łagodzenie obciążeń szczytowych) (6).

Celem badań prowadzonych w ramach zadania 2. były badania w zakresie metodycznym jak i przedmiotowym w odniesieniu do podstawowych składowych obwodów głównych urządzeń elektroenergetycznych, tj.: układów izolacyjnych oraz torów prądowych.

Więcej...

Badania zadania 3. przeprowadzono w ramach 6 podzadań ukierunkowanych na realizację następujących celów:

poszukiwanie sposobów poprawy niezawodności zasilania w sieciach SN (1); rozpoznanie jednoczesnego oddziaływania biologicznego pól elektromagnetycznych urządzeń elektroenergetycznych i GSM (2); ocena zjawisk ferrorezonansowych, w szczególności chaosu, w wybranych modelach układów elektroenergetycznych (3); analiza elektromagnetycznych przebiegów przejściowych towarzyszących zakłóceniom zwarciowym w wielotorowych liniach wielonapięciowych (4); kontynuacja badań koncepcyjnych nowatorskich struktur pomiarowo-decyzyjnych systemów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz weryfikacyjnych badań symulacyjno-analitycznych istniejących układów (5); analiza techniki pomiarów synchronicznych oraz mediów, interfejsów i protokołów transmisyjnych w aspekcie możliwości wykorzystania w obszarowych systemach automatyki elektroenergetycznej oraz sieciach Smart Grid (6).

Więcej...

Rezultaty badań przedstawiono w licznych publikacjach, monografiach oraz referatach konferencyjnych. Uzyskane doświadczenia zostały również wykorzystane w opracowanych na zlecenie PSE S.A. pracach naukowo-badawczych (szczegóły w dołączonych dokumentach).

Za szczególnie istotne z punktu widzenia wykorzystania wyników badań (Zadanie 1.2) uznaje się ich zamieszczenie w referacie wprowadzającym do konferencji ekspertów zorganizowanej przez Kancelarię Prezydenta RP (prowadzonej przez Sekretarza Stanu w Kancelarii) nt. „Energetyka obywatelska na rzecz lokalnego rozwoju gospodarczego”.

Wyniki pracy mogą być również wykorzystane w pracach doktorskich i habilitacyjnych.