wtorek, 16.08.2022 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl100 logoRE100 logoKESU

Katedra Elektroenergetyki
i Sterowania Układów

Zbigniew Gacek

prof. dr hab. inż. Zbigniew Gacek

Lata urzędowania: 2003-2009

(ur. 1942) - Specjalista w dziedzinie techniki wysokich napięć, w szczególności wysokonapięciowej techniki izolacyjnej. Autor lub współautor czterech książek, czterech monografii, siedmiu skryptów oraz ponad stu pięćdziesięciu artykułów i referatów naukowych. Promotor 6 doktorów. Członek kilku organizacji (m. in. trzech Komitetów Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego) i towarzystw naukowych, (m. in. CIGRE i Komisji Energetyki PAN oraz Sekcji Wielkich Mocy i Wysokich Napięć Komitetu Elektrotechniki PAN). Wieloletni Kierownik Zakładu Techniki Wysokich Napięć w Instutucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów oraz Studiów Doktoranckich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej.

Prof. Zbigniew Gacek urodził się 13 czerwca 1942 roku w Będzinie. Studia wyższe ukończył w roku 1965 na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej. Będąc stypendystą naukowym, pracę na Politechnice Śląskiej rozpoczął bezpośrednio po ukończeniu studiów, początkowo jako asystent w byłej Katedrze Wysokich Napięć. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 1972 roku na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: “Aspekty ekonomiczne doboru izolacji liniowej wysokiego napięcia na terenach o silnym zanieczyszczeniu atmosfery”. Stopień naukowy doktora habilitowanego nadała Profesorowi w 1980 roku macierzysta Rada Wydziału na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt.: “Niezawodność izolacji linii napowietrznych wysokiego napięcia na terenach przemysłowych”, nagrodzonej następnie nagrodą indywidualną Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego III stopnia. Tytuł naukowy profesora nauk technicznych otrzymał w listopadzie 1996 roku.

Przez cały okres aktywności zawodowej prof. Z. Gacek był nieprzerwanie nauczycielem akademickim na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej, pracował na kolejnych stanowiskach od asystenta do profesora zwyczajnego, początkowo w Katedrze Wysokich Napięć, po zmianach organizacyjnych w Zakładzie Techniki Wysokich Napięć Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów. Od roku 1994 do czasu przejścia na emeryturę pełnił funkcję Kierownika Zakładu Techniki Wysokich Napięć, przez wiele lat był zastępcą dyrektora Instytutu ds. naukowych, a w latach 2003-2009 pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów. Był organizatorem i wieloletnim Kierownikiem Studiów Doktoranckich na Wydziale Elektrycznym.

Prof. Z. Gacek jest specjalistą w dziedzinie techniki wysokich napięć, w szczególności wysokonapięciowej techniki izolacyjnej. Do osiągnięć naukowych prof. Z. Gacek zalicza m.in.: opracowanie metodyki obliczania niezawodności zabrudzeniowej i zasad racjonalnego doboru elektroenergetycznych izolatorów napowietrznych wysokiego napięcia, metodyki oceny narażenia i ochrony linii kablowych na terenach górniczych oraz metodyki wymiarowania i kształtowania geometrycznego układów izolacji gazoszczelnych przewodów szynowych wielkoprądowych. Jest autorem lub współautorem czterech książek, czterech monografii, siedmiu skryptów oraz ponad dwustu artykułów i referatów naukowych. Brał udział i kierował wieloma projektami badawczymi i eksperckimi.

Prof. Z. Gacek jest członkiem kilku organizacji (m. in. trzech Komitetów Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego) i towarzystw naukowych (m.in. Polskiego Komitetu Wielkich Sieci Elektrycznych CIGRE, Komisji Energetyki PAN oraz Sekcji Wielkich Mocy i Wysokich Napięć Komisji Elektrotechniki, IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers USA).