wtorek, 16.08.2022 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl100 logoRE100 logoKESU

Katedra Elektroenergetyki
i Sterowania Układów

Franciszek Szymik

Franciszek Szymik

(1914-1979) - profesor zwyczajny. Brał udział w odbudowie energetyki na terenie Górnego Śląska. Współorganizator Wydziału Elektrycznego, kierownik Katedry Sieci Elektrycznych. Współautor pierwszego w kraju podręcznika z dziedziny pracy systemów elektroenergetycznych. Uznany w kraju i za granicą wybitny specjalista z zakresu projektowania i eksploatacji sieci elektroenergetycznych. Zmarł 11 marca 1979 roku i został pochowany na Cmentarzu Ewangelickim w Cieszynie.

Franciszek Szymik urodził się 25 stycznia 1914 roku w Cieszynie Po ukończeniu Gimnazjum typu matematyczno-przodniczego w Cieszynie wstąpił na Politechnikę Lwowską, którą ukończył w roku 1938 uzyskując akademicki stopień inżyniera elektryka w zakresie prądów silnych. Pracę zawodową rozpoczął w Zakładach Elektrycznych we Lwowie, gdzie pracował przez całą okupację aż do 1945 roku.

Po repatriacji zamieszkał w Gliwicach, gdzie w Zakładzie Sieci Elektrycznych objął stanowisko kierownika Działu Inwestycji. Tam pracował w latach 1946-1954, a równocześnie, od 1949 r., na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Katedrze Sieci Elektrycznych. W roku 1954 przeniósł się do Instytutu E€nergetyki w Gliwicach na stanowisko kierownika pracowni, które zajmował do roku 1962. Po tym okresie poświęcił się pracy naukowo-dydaktycznej na Politechnice Śląskiej, piastując funkcję kierownika Katedry Sieci Elektrycznych.

W roku 1958 uzyskał tytuł doktora nauk technicznych, w roku 1963 tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1975 roku profesora zwyczajnego.

Jest autorem ksiażek: Sieci elektryczne cz.II i Urządzenia przesyłowe. W roku 1958 został wydany jego skrypt akademicki pt. Badania i eksploatacja sieci elektrycznych.

Był członkiem Rad Naukowych w kilku instytutach naukowo-badawczych. Był też członkiem Międzynarodowego Komitetu Wielkich Sieci CIGRE€. Znał biegle język niemiecki i czeski.

Członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich od roku 1938. Za zasługi w pracy został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1947), Złotym Krzyżem Zasługi (1959), Medalem X-lecia (1955).

Był żonaty, miał 1 córkę.

Prof. Franciszek Szymik zmarł 11 marca 1979 roku w Gliwicach i został pochowany na Cmentarzu Ewangelickim w Cieszynie.