sobota, 02.07.2022 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl100 logoRE100 logoKESU

Katedra Elektroenergetyki
i Sterowania Układów

W 2006 roku Instytut poszerzył ofertę studiów podyplomowych. Przygotowano i uruchomiono nowe studium nt. "Innowacyjne technologie w energetyce", którego kierownikiem programowym został prof. dr hab. inż. Paweł Sowa. Pierwsza edycja tego studium odbyła się od marca do grudnia 2006 r. W ramach studium jego słuchacze mogli się zapoznać z zastosowaniem w energetyce współczesnych osiągnięć techniki. W 2007 odbyła się kolejna edycja studium. W sumie dotychczasowe dwie edycje ukończyło łącznie 37 osób.

Cel Studiów

Polska energetyka potrzebuje w dalszym ciągu restrukturyzacji szczególnie w zakresie tzw. uwarunkowań techniczno-technologicznych. Konkurencja na rynku europejskim wymuszać będzie od pracodawców konieczność wycofania przestarzałych i nieekonomicznych technologii. Według wielu badań znaczna ilość nakładów inwestycyjnych przy wprowadzaniu nowych technologii kończy się brakiem wdrożenia lub przekroczeniem zaplanowanego czasu wdrożenia nowych technologii. Z badań tych wynika również, że w każdym z tych przypadków powodem niepowodzenia nie była wdrażana technologia lecz czynnik ludzki. Często zakup technologii nie idzie w parze z przeszkoleniem personelu w celu przyswojenia i opanowania obsługi nowych urządzeń i aparatury. Efektem proponowanego studium podyplomowego winno być włączenie się osób przeszkolonych do podnoszenia wartości przedsiębiorstw, w których pracują przez skuteczne konkurowanie z firmami europejskimi wchodzącymi na rynek krajowy.

Miejsce i termin Studiów

Zajęcia Studiów będą prowadzone na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, w systemie zaocznym w piątki i soboty, przez dwa semestry. Studia będą obejmować 200 godzin dydaktycznych, w terminie marzec - grudzień.

Profil uczestnika Studiów

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem technicznym o kierunku elektrycznym, elektronicznym lub pokrewnym, chcących rozszerzyć wiedzę z obszaru związanego z zastosowaniem nowoczesnych technologii w szeroko rozumianej elektroenergetyce. Absolwent Studiów otrzyma świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych.

Warunki przyjęcia na Studia

 • Na Studia mogą być przyjęte osoby posiadające dyplom magistra lub inżyniera elektryka, elektronika lub pokrewny.
 • Warunkiem uruchomienia Studiów jest przyjęcie odpowiedniej liczby Kandydatów.

Adres organizatora Studiów:

 
Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów
Politechniki Śląskiej w Gliwicach
ul. B. Krzywoustego 2
44-100 Gliwice
tel.
+48 32 237 1268, +48 32 237 1481
faks
+48 32 237 1486

Kierownik Studiów

prof. dr hab. inż. Paweł Sowa

Dokumenty składane przez Kandydatów:

 • Podanie o przyjęcie na Studia z deklaracją pokrycia kosztów.
 • Życiorys zawodowy.
 • Kopia/odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • Potwierdzenie opłaty (po zakwalifikowaniu Kandydata).

Program studiów

Na program studiów składają się następujące bloki tematyczne:

 • Teletransmisja i wymiana danych z wykorzystaniem infrastruktury energetycznej.
 • Nowoczesne sterowanie i zabezpieczenia systemu energetycznego.
 • Nanotechnologia i sensory w energetyce.
 • Wpółczesna diagnostyka i serwisowanie urządzeń wysokonapięciowych.
 • Technologie rozliczeń, monitorowanie zużycia energii elektrycznej i systemy bilingowe.

Organizacja zajęć

Blok zajęć obejmować będzie 168 godzin wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych. W końcowej fazie studium przewidziano przygotowanie prac końcowych (20 godzin pracy własnej, 6 godzin konsultacji oraz 6 godzin seminarium dyplomowego). Docelowo w wykładach uczestniczyć będzie jedna grupa szkoleniowa 25 osobowa. Podczas ćwiczeń laboratoryjnych słuchacze będą podzieleni na 5 sekcji pięcioosobowych.

Tematyka wykładów

1. TELETRANSMISJA I WYMIANA DANYCH Z WYKORZYSTANIEM INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ (52 godziny):

 • Media transmisyjne (4 godziny),
 • Protokoły komunikacyjne i transmisja danych w systemach komputerowych (4 godziny),
 • Podstawy transmisji danych w internecie, podstawowe usługi i ochrona informacji (8 godzin),
 • Systemy dostępu do internetu (8 godzin),
 • Wymiana informacji pomiędzy urządzeniami "inteligentnych budynków" (4 godziny),
 • Zasilanie urządzeń teleinformatycznych i ochrona przepięciowa (8 godzin),
 • Telemedycyna (16 godzin),

2. NOWOCZESNE STEROWANIE I ZABEZPIECZENIA SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO (60 godzin):

 • Automatyka zabezpieczeniowa i elektroenergetyczna (14 godzin),
 • Cyfrowa automatyka zabezpieczeniowa (16 godzin),
 • Niekonwencjonalne metody decyzyjne w automatyce elektroenergetycznej (16 godzin),
 • Elastyczne systemy sterowania pracą systemu elektroenergetycznego (14 godzin),

3. NANOTECHNOLOGIA I SENSORY W ENERGETYCE (20 godzin):

 • Perspektywy nanotechnologii w Polsce (2 godziny),
 • Nanotechnologia w biologii i medycynie w aspekcie świadczenia przez infrastrukturę energetyczną usługi telemedycyny (8 godzin),
 • Nowoczesne źródła energii wykorzystujące nanotechnologię (4 godziny),
 • Prace rozwojowe w zakresie budowy aparatury dla potrzeb nanotechnologii (6 godzin),

4. WSPÓŁCZESNA DIAGNOSTYKA I SERWISOWANIE URZĄDZEŃ WYSOKONAPIĘCIOWYCH - (16 godzin):

 • Diagnostyka jako element procesu eksploatacji (4 godziny),
 • Wyładowania niezupełne (4 godziny),
 • Przegląd i charakterystyka metod diagnostycznych przeznaczonych do badań izolacji i torów prądowych urządzeń wysokonapięciowych (4 godziny),
 • Prace pod napięciem (4 godziny),

5. TECHNOLOGIE ROZLICZEŃ I SYSTEMY BILINGOWE, MONITOROWANIE ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ (20 godzin):

 • Technologie rozliczeń energii elektrycznej i systemy bilingowe (6 godzin),
 • Monitorowanie zużycia energii, zarządzanie energią (14 godzin).