wtorek, 16.08.2022 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl100 logoRE100 logoKESU

Katedra Elektroenergetyki
i Sterowania Układów

IESU - Prace zespołów badawczych

WYBRANE PROBLEMY ELEKTROENERGETYKI

Realizowany w roku 2015 temat badawczy stanowił w pewnej części kontynuację badań prowadzonych wcześniej, ale także uwzględniał nowe, aktualne wyzwania związane z restrukturyzacją krajowej energetyki. Dokonano oceny zapotrzebowania wybranej gminy na media energetyczne oraz przedstawiono plan wdrożenia minicentrów energetycznych w badanej gminie. Przeprowadzono badania eksperymentalne oddziaływania pola elektromagnetycznego na organizmy żywe. Przeanalizowano media, interfejsy i protokoły transmisyjne oraz opracowano i testowano algorytmy pomiarowe pod kątem możliwości ich wykorzystania dla realizacji systemów automatyki elektroenergetycznej bazujących na pomiarach rozproszonych. Przeprowadzono analizę dynamiki zmian przebiegów przejściowych prądowych i napięciowych w wielotorowych liniach wielonapięciowych podczas niejednoczesnych zakłóceń zwarciowych. Kolejnym zagadnieniem była identyfikacja zjawiska chaosu bazująca na wartościach przebiegów napięć i prądów mierzonych w systemach rzeczywistych. Kontynuowano badania koncepcyjne oraz symulacyjno-analityczne zmierzające do sformułowania koncepcji układów automatyki elektroenergetycznej, w tym układów EAZ, przeznaczonych dla sieci elektroenergetycznych złożonych funkcjonalnie i konfiguracyjnie. Opracowano nową metodę szacowania poziomu normatywnego wskaźnika niezawodności SAIDI spodziewanego w przyszłości dla nowych warunków pracy sieci elektroenergetycznych. Opracowano propozycję doktryny, której istotą jest wyłączenie energetyki w horyzoncie 2020 ze sfery specjalnych wpływów politycznych, w szczególności ze sfery działań na rzecz stosowania ustaw specjalnych oraz na rzecz odstępstw od unijnych regulacji antymonopolowych i dotyczących pomocy publicznej. Dokonano analizy pracy oferowanych na rynku autonomicznych systemów oświetleniowych, zasilanych z paneli fotowoltaicznych. Wykonano analizy rozpływowe pozwalające na dokonanie oceny efektywności obecnie stosowanych środków zaradczych w odpowiedzi na przepływy nieplanowe. Przeprowadzono analizy związane ze zwiększeniem obciążalności prądowej linii napowietrznych, a także sterowaniem przepływami mocy czynnej w wybranych stanach pracy KSE. Opracowano zasady oraz model opisowy zakładowej sieci elektroenergetycznej, a także model sieci pozostałych mediów. Scharakteryzowano metody matematyczne wykorzystywane w opisie przepięć i zjawisk im towarzyszących takich, jak propagacja fal przepięciowych, czy ich odkształcanie i tłumienie. Przedstawiono cele diagnostyki linii kablowych, kryteria kwalifikowania linii kablowych do badań diagnostycznych. Wykonano analizę pracy układów ochrony przeciwporażeniowej w specyficznych sieciach elektroenergetycznych, jakimi są sieci trakcyjne prądu stałego, w których uziemienie nie może stanowić elementu ochrony przeciwporażeniowej. Modelowano i analizowano wpływ odbiorów o losowym charakterze pracy na sieć zakładową. Kontynuowano prace dotyczące wysokonapięciowych gazoszczelnych instalacji elektroenergetycznych. Dokonano obliczeń energii łuku elektrycznego oraz strefy jego rażenia.

Temat główny pracy BK 229/RE1/2015 pt. "Wybrane problemy elektroenergetyki" – zgodnie z kształtowaną specjalizacją naukową Instytutu – jest podzielony formalnie na dwa zadania badawcze.

  • Zadanie 1. Identyfikacja stanów i automatyzacja systemów elektroenergetycznych.

    Zadanie to realizowane było w Zespole Automatyki i Informatyki w Elektroenergetyce (Z2) pod kierownictwem prof. dra hab. inż. Adriana Halinki.

  • Zadanie 2. Badanie i racjonalizacja wybranych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w elektroenergetyce na szczeblach krajowym i lokalnym.

    Zadanie to było realizowane w Zespole Sieci i Urządzeń Elektroenergetycznych (Z1) pod kierownictwem dra hab. inż. Romana Koraba.

Efektem badań realizowanych w 2015 roku w ramach BK 229/RE1/2015 były 52 publikacje. Wykaz publikacji wraz z punktacją według wytycznych MNiSW zamieszczono w sprawozdaniu (zalącznik).

Merytoryczne rezultaty uzyskane w ramach realizacji tematu w roku 2015 przedstawiono podczas seminarium naukowego, które odbyło się w Instytucie w dniu 22 grudnia 2015 roku. 

Sprawozdanie merytoryczne